Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Dofinansowanie zakupu podręczników WYPRAWKA SZKOLNA 2016/17
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 08:44

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 

–          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 • Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

·        Jak ubiegać się o pomoc ?

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
  • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
  • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
  • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

 • w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

 

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

 

 
„Już ostatni zabrzmiał dzwonek, czas rozłączyć wspólne losy…”
czwartek, 30 czerwca 2016 20:23

     24 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Przed nami wakacje, „słońce, pogoda, gorący piasek, szum morskiej fali, kuszący zapach lasu z oddali”. Czekaliśmy na to wszystko dziesięć miesięcy. Niektórym ten czas okropnie się dłużył, innym wydawało się, że minął bardzo szybko. Dla jednych był to czas wytężonej pracy, dla innych - czas zabawy, psot i figli. Jaki był dla nas? Podsumujmy go krótko.

Na pewno ten rok był ważny dla szóstoklasistów, bo oni nie tylko żegnali się ze szkołą podstawową, ale również jako ostatni pisali sprawdzian kompetencji. I chyba to nie wszystkie zmiany, jakie czekają ich w nowej szkole. Na razie jednak nikt o tym nie myśli. Wszyscy żyją bieżącymi sprawami i cieszą się na przykład z wyników, jakie osiągnęli w szkole podstawowej. A mamy się czym pochwalić, bo dwie osoby napisały sprawdzian z języka angielskiego na 100%. Tymi szczęśliwcami byli: Mateusz Talik (kl. 6a) i Jakub Otok (kl. 6b). Na szczególne wyróżnienie jednak zasługuje Zosia Witkowska (kl.6a), która napisała najlepiej pierwszą (język polski i matematyka) i drugą (język angielski) część egzaminu. Najlepsi otrzymali na akademii pożegnalnej nagrody Wójta Gminy Żarnowiec. Oczywiście nie były to jedyne nagrody, jakie dostali szóstoklasiści. Na uwagę zasługują zwłaszcza trofea sportowe. Osób nagrodzonych było w sumie 24, a wśród nich: Kłek Weronika, Krakowska Kasia, Dziuba Anna, Chajduga Malwina, Prusek Olga, Witkowska Zosia, Sobstel Karolina, Szwej Ola, Otok Jakub, Sobieraj Mikołaj, Basoń Rafał, Szwej Oliwer, Gębka Łukasz, Chudecki Piotr, Krupa Piotr, Czech Jakub, Pilniak Daniel, Witkowicz Dawid, Kupa Paweł i Mądry Marcin. Oprócz nagród sportowych były również książkowe, dyplomy, maskotki i oczywiście świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Klasy szóste otrzymały nagrody 23 czerwca podczas akademii pożegnalnej, a wszyscy pozostali 24 czerwca, czyli w dniu zakończenia roku szkolnego 2015/16. Wszystkim nagrodzonym zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie chętnie pozowali do nich, bo mogli się pochwalić nagrodą przed całą szkołą. Wręczanie nagród i świadectw z wyróżnieniem odbyło się na sali gimnastycznej. Potem uczniowie spotkali się jeszcze ze swoimi wychowawcami w klasach, a następnie poszli do kościoła. Po mszy świętej wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.

Życzymy nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
 
Osiagnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/16
czwartek, 30 czerwca 2016 20:03

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły mogli zaprezentować swoje umiejętności sportowe  rywalizując z rówieśnikami na szczeblu gminy, regionu i powiatu.

I tym razem nasi ''mali-wielcy'' sportowcy nie zawiedli.

Drużyna dziewcząt po awansie do mistrzostw powiatu (po pokonaniu rywalek z gminy Pilicy i Szczekocin), zdobyła ;

 • 2 miejsce w powiecie zawierciańskim w piłce siatkowej (lepsza była tylko SP nr6 w Zawierciu)
 • 2 miejsce w powiecie zawierciańskim w piłce ręcznej (dziewczęta uległy SP nr 9 )
 • 5 miejsce w czwórboju lekkoatletycznym.

Na zdjęciu poniżej nasza reprezentacja:Drużyna chłopców również z sukcesami (chociaż mogło być dużo lepiej, gdyby nie choroby i kontuzje):

 • 2 miejsce w powiecie zawierciańskim w piłce siatkowej ( za SP nr4 )
 • 2 miejsce w powiecie zawierciańskim w piłce ręcznej ( za SP nr 6 )
 • 3 miejsce w powiecie zawierciańskim w piłce nożnej
 • 4 miejsce w powiecie zawierciańskim w czwórboju lekkoatletycznym.

 Na zdjęciu nasza reprezentacja:


 
Wycieczka do Żarek
wtorek, 28 czerwca 2016 16:08

         21 czerwca 2016 roku klasa Ib i IIa odbyła wycieczkę do Żarek i Leśniowa. W Żarkach zwiedzaliśmy Muzeum Rzemiosł Dawnych w Odrestaurowanym Starym Młynie. Uczniowie przy pomocy eksponatów i technik interaktywnych mieli wspaniałą okazję zapoznać się z historią kilku rzemiosł funkconujących w mieście. Mielenie ziarna w żarnach sprawiło im ogromną radość. Każdy otrzymał na pamiatkę mały woreczek mąki. Potem pojechaliśmy do Leśniowa na warsztaty zatytułowane "Mali włoscy kucharze", gdzie uczniowie uczyli się własnoręcznie  robienia pizzy. Swoje kulinarne kompozycje po upieczeniu zajadali ze smakiem.

W drodze powrotej obejrzeliśmy zamek w Mirowie i Bobolicach. Wycieczka była bardzo udana a pogoda dopisała wyśmienicie.     

 
Dzień Mamy i Taty
czwartek, 16 czerwca 2016 11:51

       8 czerwca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji  Dnia Matki i Dnia Ojca przygotowana przez uczniów klasy IIb z niewielkim wsparciem uczniów z klas starszych. Akademia była podzielona na dwie części: część konkursową i artystyczną. Po przywitaniu miłych gości przez Panią Dyrektor i prowadzących akademię uczniów przystąpiliśmy do konkursów. W konkursach brali udział Tatusiowie i Mamusie uczniów.

Najpierw konkurowali Tatusiowie. Ich zadanie polegało na tym żeby w jak najkrótszym czasie jak najcieniej z jak najdłuższą łupinką obrać jabłko. Tatusiowie swoje zadanie wykonali bardzo dobrze. W nagrodę otrzymali medale "Super Tata"". Następnie wysłuchaliśmy piosenek dedykowanych Tacie i Mamie i przystąpiliśmy do konkursu dla Mam. Zadaniem Mamuś było nadmuchać po 3 balony. W nagrodę za wspaniale wykonane zadanie najprzystojniejszy z naszych kolegów wręczył Mamom po róży.

Po udanych konkursach podopieczni Pani Danusi przedstawili bajkę pt. "Wróżki".

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie odśpiewali kochanym Rodzicom gromkie "Sto lat". Życzenia i występy małych aktorów spodobały się gościom. Widać było wzruszenie  na ich  twarzach.


Zosia Witkowska


Oryginalna scenografia to pomysł Zosi Witkowskiej. W jego realizacji dzielnie pomagała Ania Dziuba.
Podziękowania dla mam za przygotowanie pięknych strojów.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 36