Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu

XVII Świętokrzyski Pieszy Rajd Pielgrzymkowy
wtorek, 11 października 2016 08:58W dniu 24.09.2016r. młodzież Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum wzięła udział w XVII Świętokrzyskim Pieszym Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż. Młodzi pielgrzymi entuzjastycznie nastawieni pokonali szlak ,mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Uwieńczeniem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta celebrowana przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, w trakcie której mogliśmy oddać pokłon relikwiom drzewa Krzyża Świętego. Po zwiedzeniu klasztoru świętokrzyskiego usatysfakcjonowani wyjazdem wróciliśmy do domu z uśmiechami na twarzach. Organizatorem wyjazdu na rajd była pani Elżbieta Ciapa. 
Spotkanie z rodzicami
sobota, 17 września 2016 10:40

         Dnia 20 września 2016r. o godzinie 14 30 odbędzie się spotkanie z rodzicami/opiekunami uczniów Szkoły Podstawowej im. JP II w Żarnowcu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
wtorek, 30 sierpnia 2016 15:08

Dnia 1 września odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Program uroczystości:

 - godz. 8 00 - Msza Święta

 - godz. 9 00 - Apel na sali gimnastycznej, a następnie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i ich rodziców/opiekunów.

 
Dofinansowanie zakupu podręczników WYPRAWKA SZKOLNA 2016/17
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 08:44

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 

–          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy VI szkoły podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie  korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 • Jaką pomoc można  otrzymać w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

 

Pomoc jest udzielana w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

·        Jak ubiegać się o pomoc ?

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
  • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
  • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
  • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

 • w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 18 listopada 2016r.

 

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

 

 

 
„Już ostatni zabrzmiał dzwonek, czas rozłączyć wspólne losy…”
czwartek, 30 czerwca 2016 20:23

     24 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Przed nami wakacje, „słońce, pogoda, gorący piasek, szum morskiej fali, kuszący zapach lasu z oddali”. Czekaliśmy na to wszystko dziesięć miesięcy. Niektórym ten czas okropnie się dłużył, innym wydawało się, że minął bardzo szybko. Dla jednych był to czas wytężonej pracy, dla innych - czas zabawy, psot i figli. Jaki był dla nas? Podsumujmy go krótko.

Na pewno ten rok był ważny dla szóstoklasistów, bo oni nie tylko żegnali się ze szkołą podstawową, ale również jako ostatni pisali sprawdzian kompetencji. I chyba to nie wszystkie zmiany, jakie czekają ich w nowej szkole. Na razie jednak nikt o tym nie myśli. Wszyscy żyją bieżącymi sprawami i cieszą się na przykład z wyników, jakie osiągnęli w szkole podstawowej. A mamy się czym pochwalić, bo dwie osoby napisały sprawdzian z języka angielskiego na 100%. Tymi szczęśliwcami byli: Mateusz Talik (kl. 6a) i Jakub Otok (kl. 6b). Na szczególne wyróżnienie jednak zasługuje Zosia Witkowska (kl.6a), która napisała najlepiej pierwszą (język polski i matematyka) i drugą (język angielski) część egzaminu. Najlepsi otrzymali na akademii pożegnalnej nagrody Wójta Gminy Żarnowiec. Oczywiście nie były to jedyne nagrody, jakie dostali szóstoklasiści. Na uwagę zasługują zwłaszcza trofea sportowe. Osób nagrodzonych było w sumie 24, a wśród nich: Kłek Weronika, Krakowska Kasia, Dziuba Anna, Chajduga Malwina, Prusek Olga, Witkowska Zosia, Sobstel Karolina, Szwej Ola, Otok Jakub, Sobieraj Mikołaj, Basoń Rafał, Szwej Oliwer, Gębka Łukasz, Chudecki Piotr, Krupa Piotr, Czech Jakub, Pilniak Daniel, Witkowicz Dawid, Kupa Paweł i Mądry Marcin. Oprócz nagród sportowych były również książkowe, dyplomy, maskotki i oczywiście świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Klasy szóste otrzymały nagrody 23 czerwca podczas akademii pożegnalnej, a wszyscy pozostali 24 czerwca, czyli w dniu zakończenia roku szkolnego 2015/16. Wszystkim nagrodzonym zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie chętnie pozowali do nich, bo mogli się pochwalić nagrodą przed całą szkołą. Wręczanie nagród i świadectw z wyróżnieniem odbyło się na sali gimnastycznej. Potem uczniowie spotkali się jeszcze ze swoimi wychowawcami w klasach, a następnie poszli do kościoła. Po mszy świętej wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.

Życzymy nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 36